Om naturtilknyttet terapi

Eco psychotherapy

Foto: Hedda K. Mellingen

Jeg er inspirert av naturtilknyttet psykoterapi. Å la seg være en del av, stå i relasjon til eller finne fotfeste i naturlige omgivelser erfarer jeg at gir god støtte, og et godt utgangspunkt, til å møte vanskelig temaer i det terapeutiske møtet.

Jeg forholder meg også til at relasjon med naturlige omgivelser i terapi kan gi positiv helsegevinst og være nærende i seg selv, både fysisk og psykisk. Stadig mer forskning understøtter dette.

Støttet av gestaltteorier om felt, kreativ tilpasning og figur/grunn er også helhet og økologi grunnleggende for hvordan jeg tilnærmer meg problemer, traumer og lidelse som har oppstått i relasjon, tilknytning og tilhørighet. Helt konkret i terapi hos meg kan oppmerksomhet og varhet til natur innhentes på flere måter. Her er noen eksempler.

  • Utendørs. Vi kan være utendørs, enten i en hel time eller deler av den, som inngang til og verktøy til tematikk vi arbeider med. Vi kan lene oss inn i omgivelsene utendørs som støtte, at vi er natur, eller kommunisere med en tredje part; du, jeg og treet/mauren/vinden (det som blir vesentlig der og da).
  • Vandring og bevegelse i natur. Det å jobbe terapeutisk i fysisk bevegelse kan være en inngang til indre prosesser. Jeg tilbyr også slike vandringer på Nesodden der det er behov for det.
  • Metaforisk. Bruk av vårt ikke-menneskelige kontaktnett gir tilgang til bilder og symboler på indre psykologiske prosesser som kan gi en dypere forståelse. Her kan vi ta inn dyr, planter, vær, årstider, elementer og andre fenomener klienten har et forhold til. Dette kan vi også gjøre innendørs.
  • Sanselig tilstedeværelse i omgivelsene. Uansett hvor vi er omgir vi oss av mye eller lite lys, lyd, lukt, smak og taktil føling. Og alle sansene er forbundet med nervesystemet vårt. Et varlig og oppmerksomt sansearbeid handler om å gi plass til den sanselige tilstedeværelsen, slik den fremtrer i terapien. Ikke for å fremprovosere noe nytt, men for å la bevisstheten forstå det den sanselige kroppen registrerer, og oppdage hva det gjør med deg.
  • Sted. Jeg er oppmerksom på at klientens reisevei, kontorets beliggenhet og utformingen av terapirommet bidrar til feltet vi skaper sammen og hva som skjer der. Det lille gestalthuset i hagen på Nesodden inviterer kanskje til å få kontakt med sjøen, vinden, furutrærne og fuglene. Akersgata Gestalt i Oslo inviterer kanskje til kontakt med andre mennesker, kollektivtransport, matlukt og byduer. Stedet vi er danner rammen for arbeidet vårt der, uansett hva vi velger å gjøre med det.

We are part of a system of nested relationships. From the start of life, we form relationships with, attachments to, the other-than human world – land, creatures, plants, elements, place and more. This is not just an ecological fact but a psychological experience. All these relationships – human and non-human – make us who we are as human beings.

Mary-Jayne Rust 2020:112